Ostrzeżenie – globalne Oświecenie Sumień

 • by

Wkrótce wypełni się proroctwo o OSTRZEŻENIU, czyli OŚWIECENIU SUMIEŃ, które zostało przepowiedziane przez Matkę Bożą w Garabandal w 1961 roku.

Księga Prawdy przypomina o mającym niebawem nastąpić ogólnoświatowym nadzwyczajnym wydarzeniu zwanym Ostrzeżeniem – przepowiedzianym w Piśmie Świętym, w pismach autorów chrześcijańskich oraz w innych objawieniach prywatnych.

Podczas Ostrzeżenia w jednej chwili wszyscy ludzie na ziemi doświadczą mistycznego spotkania z Jezusem. Będzie to wydarzenie spektakularne – na niebie zderzą się dwie komety i będzie widoczny krzyż – jednak jego zasadniczą treścią będzie wewnętrzne doświadczenie przez każdego człowieka sądu Bożego. Osoby żyjące w grzechu śmiertelnym odczują ból piekła, doświadczą tego, co znaczy umrzeć w grzechu. Każdy człowiek pozna stan swojej duszy i sumienia. To wydarzenie dane jest, aby ludzkość się opamiętała i nawróciła jeszcze przed Dniem Ostatecznym – dniem zapowiadanym przez wyznanie wiary i katechizm, dniem, w którym Jezus Chrystus przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych.

Odniesienia do tego wydarzenia znajdują się w Piśmie świętym oraz w pismach autorów chrześcijańskich.Zostało ono także przepowiedziane w proroctwach i w objawieniach prywatnych.


Dlaczego nastąpi Ostrzeżenie?

 • Aby udowodnić całemu światu, że Bóg istnieje
 • Aby przyprowadzić każdego ponownie do Jezusa i na drogę Prawdy
 • Aby poprzez nawrócenia zahamować na świecie wpływ grzechu i zła
 • Aby pomóc uratować nas, zanim nasza dusza zostanie osądzona, przez danie nam szansy poprawy i błagania o przebaczenie za popełnione przez nas grzechy
 • Aby nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szans na zbawienie bez tego Wielkiego Aktu Miłosierdzia
 • Aby umocnić wiarę wśród wierzących

Co poprzedzi Ostrzeżenie?

 • Dwie komety zderzą się na niebie
 • Ludzie będą spodziewać się, że to wywoła katastrofy większe niż trzęsienia ziemi, ale tak nie będzie. Będzie to znak, że wkrótce spotkamy Jezusa
 • Niebo stanie się czerwone i zobaczymy Wielki Krzyż na niebie, Znak do przygotowania się
 • Ateiści powiedzą, że jest to globalne złudzenie. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale takiego nie będzie
 • Będzie to spektakularne zjawisko, ale nie wyrządzi nam żadnej szkody, ponieważ będzie Aktem Miłości i Miłosierdzia pochodzącym od Jezusa

Co się wydarzy podczas Ostrzeżenia?

 • Każdy powyżej odpowiedniego wieku, dozna osobistego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem. Będzie to jak dzień naszego sądu szczegółowego po śmierci, tylko że tym razem jeszcze nie będzie wyroku skazującego. Zamiast niego dostaniemy szansę, aby poprosić o przebaczenie
 • Zostaną nam pokazane wszystkie nasze grzechy i sprawi to, że poczujemy ogromny smutek i wstyd
 • Niektórzy poczują tak wielkie obrzydzenie i doznają takiego wstrząsu, gdy ich grzechy zostaną im ukazane, że umrą zanim wykorzystają okazję prośby o przebaczenie
 • Każdy zobaczy stan swej duszy przed Bogiem – co dobrego i co złego uczynił w swym życiu
 • Wielu ludzi upadnie i będzie płakać łzami ulgi, łzami radości i szczęścia, łzami zdumienia i miłości
 • Nareszcie stanie się możliwe życie nowym życiem, gdy będziemy znali pełną Prawdę

Co należy uczynić przed Ostrzeżeniem?

 • Jezus prosi teraz każdego, by modlić się za te dusze, które będą w stanie w grzechu śmiertelnego, i które być może umrą od wstrząsu Ostrzeżenia. Każdy musi się teraz przygotować
 • Jezus prosi, abyśmy wszyscy już teraz, czyli jeszcze przed Ostrzeżeniem, przygotowali się duchowo i skorzystali z możliwości spowiedzi, pokuty i prośby o przebaczenie naszych grzechów

Kiedy nastąpi Ostrzeżenie?

orędzie z dnia 20 lutego 2013 r.

To wielkie Oświecenie Sumień nastąpi po tym, jak Mój święty Wikariusz opuści Rzym


„Dzienniczek” św. Faustyny z roku 1934 (punkt 83).

JEZUS CHRYSTUS:

Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki.Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.


Niektórzy interpretują poniższy fragment Pisma świętego jako Ostrzeżenie (z wersetu Mt 24,30):

„Wtedy na niebie pojawi się znak Syna Człowieczego. I będą lamentować wszystkie narody ziemi”.


Wybrane orędzia na temat Ostrzeżenia


Udostępnij w mediach społecznościowych