Ostrzeżenie – globalne Oświecenie Sumień

 • by

Wkrótce wypełni się proroctwo o OSTRZEŻENIU, czyli OŚWIECENIU SUMIEŃ, które zostało przepowiedziane przez Matkę Bożą w Garabandal w 1961 roku.

Księga Prawdy przypomina o mającym niebawem nastąpić ogólnoświatowym nadzwyczajnym wydarzeniu zwanym Ostrzeżeniem – przepowiedzianym w Piśmie Świętym, w pismach autorów chrześcijańskich oraz w innych objawieniach prywatnych.

Podczas Ostrzeżenia w jednej chwili wszyscy ludzie na ziemi doświadczą mistycznego spotkania z Jezusem. Będzie to wydarzenie spektakularne – na niebie zderzą się dwie komety i będzie widoczny krzyż – jednak jego zasadniczą treścią będzie wewnętrzne doświadczenie przez każdego człowieka sądu Bożego. Osoby żyjące w grzechu śmiertelnym odczują ból piekła, doświadczą tego, co znaczy umrzeć w grzechu. Każdy człowiek pozna stan swojej duszy i sumienia. To wydarzenie dane jest, aby ludzkość się opamiętała i nawróciła jeszcze przed Dniem Ostatecznym – dniem zapowiadanym przez wyznanie wiary i katechizm, dniem, w którym Jezus Chrystus przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych.

Odniesienia do tego wydarzenia znajdują się w Piśmie świętym oraz w pismach autorów chrześcijańskich.Zostało ono także przepowiedziane w proroctwach i w objawieniach prywatnych.


Dlaczego nastąpi Ostrzeżenie?

 • Aby udowodnić całemu światu, że Bóg istnieje
 • Aby przyprowadzić każdego ponownie do Jezusa i na drogę Prawdy
 • Aby poprzez nawrócenia zahamować na świecie wpływ grzechu i zła
 • Aby pomóc uratować nas, zanim nasza dusza zostanie osądzona, przez danie nam szansy poprawy i błagania o przebaczenie za popełnione przez nas grzechy
 • Aby nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szans na zbawienie bez tego Wielkiego Aktu Miłosierdzia
 • Aby umocnić wiarę wśród wierzących

Co poprzedzi Ostrzeżenie?

 • Dwie komety zderzą się na niebie
 • Ludzie będą spodziewać się, że to wywoła katastrofy większe niż trzęsienia ziemi, ale tak nie będzie. Będzie to znak, że wkrótce spotkamy Jezusa
 • Niebo stanie się czerwone i zobaczymy Wielki Krzyż na niebie, Znak do przygotowania się
 • Ateiści powiedzą, że jest to globalne złudzenie. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale takiego nie będzie
 • Będzie to spektakularne zjawisko, ale nie wyrządzi nam żadnej szkody, ponieważ będzie Aktem Miłości i Miłosierdzia pochodzącym od Jezusa

Co się wydarzy podczas Ostrzeżenia?

 • Każdy powyżej odpowiedniego wieku, dozna osobistego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem. Będzie to jak dzień naszego sądu szczegółowego po śmierci, tylko że tym razem jeszcze nie będzie wyroku skazującego. Zamiast niego dostaniemy szansę, aby poprosić o przebaczenie
 • Zostaną nam pokazane wszystkie nasze grzechy i sprawi to, że poczujemy ogromny smutek i wstyd
 • Niektórzy poczują tak wielkie obrzydzenie i doznają takiego wstrząsu, gdy ich grzechy zostaną im ukazane, że umrą zanim wykorzystają okazję prośby o przebaczenie
 • Każdy zobaczy stan swej duszy przed Bogiem – co dobrego i co złego uczynił w swym życiu
 • Wielu ludzi upadnie i będzie płakać łzami ulgi, łzami radości i szczęścia, łzami zdumienia i miłości
 • Nareszcie stanie się możliwe życie nowym życiem, gdy będziemy znali pełną Prawdę

Co należy uczynić przed Ostrzeżeniem?

 • Jezus prosi teraz każdego, by modlić się za te dusze, które będą w stanie w grzechu śmiertelnego, i które być może umrą od wstrząsu Ostrzeżenia. Każdy musi się teraz przygotować
 • Jezus prosi, abyśmy wszyscy już teraz, czyli jeszcze przed Ostrzeżeniem, przygotowali się duchowo i skorzystali z możliwości spowiedzi, pokuty i prośby o przebaczenie naszych grzechów

PRZYGOTUJCIE SIĘ TERAZ NA WIELKIE OSTRZEŻENIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Kelly Bowring, dr. teologii, USA

Jezus chce, abyśmy powiedzieli światu już teraz, że to nieuchronne boskie wydarzenie Ostrzeżenia Sumień jest udzielane przez Boga, aby nas zbawić. Po prostu wiedząc i akceptując, że to wydarzenie będzie miało miejsce, a nawet może mieć miejsce, możemy je przetrwać. Nie lękajcie się.Wielu ludziom dzisiaj trudno jest szukać i przyjąć Boże miłosierdzie. Bóg to rozumie, więc wkrótce Jezus objawi w globalnym cudzie miłosierdzia, za pomocą dwóch znaków – jednego zewnętrznego i jednego wewnętrznego. Przygotujcie się.Cały świat wkrótce zobaczy, że boskie proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy dotyczą nas, w tym pokoleniu. Wszystkie proroctwa z La Salette, Fatimy i Garabandal, a także przepowiedziane w Dzienniczku św. Faustyny, spełnią się teraz w ciągu najbliższych miesięcy i lat. Ale nie ma się czego bać, ponieważ nadchodzące wydarzenie Wielkiego Ostrzeżenia będzie największym darem, jaki Bóg da dziś ludzkości, aby 1) ocalić cały świat od piekła;

2) zwalczyć przepowiadaną obecnie Wielką Apostazję w Kościele;

3) udaremnić program Nowego Porządku Świata i nadchodzące najwyższe religijne oszustwo antychrysta (Katechizm nr 675);

4) bezpośrednio przygotować świat na Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa; i wreszcie

5) poprowadzić świat w stronę nowego ziemskiego Raju, Nowego Boskiego Królestwa i tysiącletniej Ery Pokoju.

WIELKIE OSTRZEŻENIE JEST NIEUCHRONNE!

Dziś, właśnie teraz, stoimy u progu eksplozji, największego cudownego wydarzenia w historii, które spowoduje, że Miłosierdzie Boże wyleje się na cały świat i w jednej chwili na każdego człowieka na ziemi, które, kiedy nastąpi to bardzo, bardzo wkrótce, ale dopiero wtedy, gdy sytuacja będzie najgorsza, na zawsze zmieni oblicze ziemi i przekieruje ludzkość. Ważne jest, abyście wy i wasi bliscy wiedzieli, że Bóg chce, abyście wiedzieli o tym wydarzeniu już teraz, zanim ono nastąpi. Przez św. Faustynę Jezus najdobitniej wyraził, na czym polega Jego dar Wielkiego Ostrzeżenia Miłosierdzia:„ZANIM PRZYJDĘ JAKO SPRAWIEDLIWY SĘDZIA, PRZYJDĘ NAJPIERW JAKO KRÓL MIŁOSIERDZIA”.

WYPATRUJCIE ZNAKÓW, KTÓRE BÓG WYŚLE PRZED WIELKIM OSTRZEŻENIEM!

Zgodnie z Bożym proroctwem, gdy zbliża się Wielkie Ostrzeżenie, Bóg objawi szereg znaków wskazujących na jego nadejście, w tym:

1. W przyrodzie będą pojawiać się znaki wirujące i pulsujące na Słońcu oraz niezwykłe zjawiska pogodowe.

2. Gdy wkrótce nastąpi Ostrzeżenie, ludzie zobaczą na niebie dwa obiekty o nadprzyrodzonym źródle – pojawiające się jak dwa słońca, jak dwie gwiazdy, jak dwie komety – które zderzą się w ramach wydarzenia nadprzyrodzonego i powstanie wielkie czerwone niebo jako rezultat.

3. Wtedy na niebie pojawi się Krzyż Jezusa, widziany przez wszystkich na całym świecie i nikt nie będzie mógł powiedzieć, że tego nie zauważył, a następnie z otworów, w których zostały przybite ręce i stopy Zbawiciela pojawią się wielkie światła, które będą oświetlać ziemię przez pewien czas.

4. Wtedy niebo się rozstąpi i ukaże ogień, płomienie i promienie Miłosierdzia Jezusa, które obejmą całą ziemię.

5. Wtedy ziemia doświadczy wielkiego wstrząsu, podobnego do trzęsienia ziemi; nie fizycznego trzęsienia ziemi, ale duchowego.

6. W końcu, po usłyszeniu odgłosu grzmotu, nad ziemią nastanie całkowity spokój i na około 15 minut zapadnie wielka ogólnoświatowa cisza.

7. Wtedy nastąpi wewnętrzny mini-sąd, oświecenie sumienia. Żaden dźwięk nie będzie słyszalny poza Głosem Jezusa w duszy każdego człowieka (powyżej wieku rozumu tj. 7 roku życia), gdzie objawi On każdej osobie stan jego duszy, tak jakby umarł i był sądzony przez Bożą sprawiedliwość w prawdzie i przeznaczeniu do Nieba lub Piekła. Ale wszyscy otrzymają drugą szansę. Niektórzy będą się już radować się łaską Bożą, inni będą zszokowani i zasmuceni swoimi grzechami, a niektórzy nawet umrą z powodu szoku, zanim będą mieli szansę odpokutować. I to właśnie ci ludzie potrzebują teraz naszych modlitw!

PRZYGOTUJCIE SIĘ TERAZ NA WIELKIE OSTRZEŻENIE! CZAS JEST KRÓTKI!

Wielkie Ostrzeżenie jest już blisko! Każdy musi się przygotować już teraz, jakby to było jutro. Jezus prosi, aby wszyscy, którzy dowiedzą się o tym nadchodzącym boskim wydarzeniu, prosili Go o Jego miłosierdzie i przebaczenie grzechów przed Wielkim Ostrzeżeniem. Przygotujcie się teraz i pilnie rozpowszechniajcie to przesłanie. Codziennie dziękujcie Bogu za Jego miłosierdzie! „Jezu, ufamy Tobie i Twojemu miłosierdziu! Bądź dla nas miłosierny!”

obraz przedstawiający Wielkie Ostrzeżenie

Kiedy nastąpi Ostrzeżenie?

orędzie z dnia 20 lutego 2013 r.

To wielkie Oświecenie Sumień nastąpi po tym, jak Mój święty Wikariusz opuści Rzym

Kiedy nastąpi Ostrzeżenie?


„Dzienniczek” św. Faustyny z roku 1934 (punkt 83).

JEZUS CHRYSTUS:

Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki.Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.


Niektórzy interpretują poniższy fragment Pisma świętego jako Ostrzeżenie (z wersetu Mt 24,30):

„Wtedy na niebie pojawi się znak Syna Człowieczego. I będą lamentować wszystkie narody ziemi”.


Wybrane orędzia na temat Ostrzeżenia


Udostępnij w mediach społecznościowych