Księga Prawdy

Apokalipsa wypełnia się na naszych oczach

Czym jest Księga Prawdy?

Księga Prawdy została wspomniana w Piśmie Świętym u proroka Daniela (Dn 10,21). Znajdujemy tutaj odniesienie do tej tajemniczej księgi. Archanioł Gabriel wyjaśnia Danielowi, że wszystko, co zostało mu objawione o przyszłości i końcu czasów, można znaleźć w Księdze Prawdy. Daniel usłyszał także polecenie zapieczętowania tej księgi, bo jest ona przeznaczona na inny czas – właśnie na nasze obecne czasy, to jest koniec czasów.

Treść Księgi Prawdy została objawiona także św. Janowi Ewangeliście, a on przekazał ją w Księdze Apokalipsy za pomocą symboli i proroctw. Księga jest opieczętowanym zwojem, zawiera bogatą treść.

Obecnie Jezus Chrystus, Baranek Boży, łamie te pieczęcie. Księga Prawdy jest teraz ujawniania i przekazywana z Nieba jako orędzia w objawieniach Marii od Bożego Miłosierdzia. W latach 2010-2015 zostało przekazanych ponad 1330 orędzi.

Tematy poruszane w Księdze Prawdy

Księga Prawdy porusza między innymi następujące tematy:

– duchowe i praktyczne przygotowania na Powtórne Przyjście Chrystusa
– znaczenie prawdziwej wiary i pobożności,
– Ostrzeżenie, globalne wydarzenie Oświecenia Sumień,
– rezygnacja Benedykta XVI i nastanie w Kościele rządów fałszywego proroka,
– powszechne odstępstwo od wiary w Boga (pierwsza pieczęć Apokalipsy),
– powstanie nowego światowego kościoła,
– bałwochwalcze zjednoczenie religii,
– globalne śmiercionośne szczepienia,
– nowy totalitarny porządek światowy,
– III wojna światowa (druga pieczęć Apokalipsy),
– powszechny głód (trzecia pieczęć Apokalipsy),
– ujawnienie się i panowanie antychrysta,
– znamię bestii – chip 666,
– Pieczęć Boga Żywego, przepowiedziana w Piśmie, chroniąca nas przez mocą antychrysta
– Krucjata Modlitwy i grupy modlitewne „Jezus do ludzkości”,
– pozostałe jeszcze nie ujawnione pieczęcie Księgi Apokalipsy,
– zmiany klimatyczne z Bożej ręki,
– oczyszczenie ludzkości,
– zniesienie Eucharystii i prześladowanie prawdziwej wiary,
– wyłonienie się Reszty Kościoła katolickiego,
– trzy dni ciemności i Powtórne Przyjście Chrystusa,
– nastanie Nowego Nieba i Nowej Ziemi to jest długo oczekiwanej Ery Pokoju,
– uwięzienie szatana i cierpienia piekła,
– Maryja – Pośredniczka Wszelkich Łask, Współodkupicielka i Matka Zbawienia,
– moc Różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia,
– wezwanie do kapłanów, Misja Zbawienia,
– Medalik Zbawienia i Armia Jezusa Chrystusa,
– rola proroka Marii od Bożego Miłosierdzia.

Trzeba dodać, że Księga Prawdy mówi jednoznacznie, że Prawda zawarta w Piśmie Świętym jest niezmienna, a nauczanie Kościoła katolickiego nieomylne.

Wypełniają się proroctwa z Księgi Prawdy

Zobacz, jak wypełniają się proroctwa – przykładowo: rezygnacja Benedykt XVI, wprowadzanie chipa, przepowiednia o fałszywym papieżu antypapieżu, o III wojnie światowej i wiele innych.

Pogaństwo w Kościele katolickim - spełnione proroctwo z Księgi Prawdy

Zobacz, jak w 2019 roku w Watykanie najwyższa hierarchia Kościoła katolickiego oddawała cześć figurze pogańskiego, amazońskiego bożka Paczamamie. 15 listopada 2014 roku nasz Pan, Jezus Chrystus objawił w Księdze Prawdy: „Poganie, którzy trzymają się z dala od Prawdy, wejdą do Mojego Domu, gdzie zostaną powitani z otwartymi ramionami… Bardzo niewielu ludzi będzie bronić Mnie, Jezusa Chrystusa, a ci, którzy odważą się wyrazić sprzeciw wobec tych bluźnierczych ceremonii, jakie odbędą się na tych samych ołtarzach, na których odprawiano Moją Najświętszą Eucharystię, zostaną uciszeni”.

Pieczęć Boga Żywego

Ta Pieczęć została wspomniana w Księdze Apokalipsy. Została nam dana przez Boga Ojca dla ochrony wszystkich ludzi na ziemi przed krzywdą fizyczna i duchową, szatanem oraz antychrystem w obecnych trudnych czasach prowadzących do Powtórnego Przyjścia Chrystusa. Pieczęć udziela także łaski zbawienia i wielu błogosławieństw duchowych. Nie wolno jej sprzedawać. Jest dostępna także w formie szkaplerza. Więcej na osobnej stronie internetowej

Krucjata Modlitwy i grupy modlitewne „Jezus do ludzkości”

Pan Jezus zaleca w ramach przygotowania się na spotkanie z Nim szczerą, głęboką modlitwę oraz duchowość. Orędzia mówią między innymi o regularnej spowiedzi, Mszy św., czytaniu Pisma Świętego, o odmawianiu Różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz o poście.

Jednak ze względu na obecne szczególne burzliwe czasy oraz dla przygotowania siebie i swoich rodzin na Swoje Powtórne Przyjście Pan Jezusa przekazał nam Krucjatę Modlitwy – szczególne modlitwy i litanie – oraz polecił zakładanie grup modlitewnych „Jezus do ludzkości”. Jest to bardzo ważne, bo nie to ma naprawdę znaczenie, ile osób dostanie Księgę Prawdy, ale ile naprawdę zacznie się modlić.

Biuletyn informacyjny „Jezus do ludzkości”

biuletyn

Internetowy biuletyn informacyjny „Jezus do ludzkości” stanowi inicjatywę wiernych świeckich z Kościoła katolickiego na rzecz Krucjaty Modlitwy, spotkań modlitewnych i Księgi Prawdy.

Powstaje w kontekście objawień Marii od Bożego Miłosierdzia i tworzących się grup modlitewnych „Jezus do ludzkości”.

Pozostajemy w prawdziwym Kościele katolickim, który w skali światowej staje się Resztą, i przygotowujemy się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy na spotkania modlitewne i do lektury orędzi.

Ostrzeżenie - globalne Oświecenie Sumień

Uwaga, bardzo ważne proroctwo

Księga Prawdy przypomina o mającym niebawem nastąpić ogólnoświatowym nadzwyczajnym wydarzeniu zwanym Ostrzeżeniem – przepowiedzianym w Piśmie Świętym, w pismach autorów chrześcijańskich oraz w innych objawieniach prywatnych.

Podczas Ostrzeżenia w jednej chwili wszyscy ludzie na ziemi doświadczą mistycznego spotkania z Jezusem. Będzie to wydarzenie spektakularne – na niebie zderzą się dwie komety i będzie widoczny krzyż – jednak jego zasadniczą treścią będzie wewnętrzne doświadczenie przez każdego człowieka sądu Bożego. Osoby żyjące w grzechu śmiertelnym odczują ból piekła, doświadczą tego, co znaczy umrzeć w grzechu. Każdy człowiek pozna stan swojej duszy i sumienia. To wydarzenie dane jest, aby ludzkość się opamiętała i nawróciła jeszcze przed Dniem Ostatecznym – dniem zapowiadanym przez wyznanie wiary i katechizm, dniem, w którym Jezus Chrystus przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych.

 

Przygotuj się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa

Nikt poza Bogiem Ojcem nie zna daty Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa, jednak znaki na niebie i na ziemi wskazują, że jest ono już blisko: „kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach (Mt 24,33). Sam Jezus Chrystus przekazał nam w orędziach, że przyjdzie do obecnego pokolenia: „Wasze pokolenie będzie świadkiem Mojego chwalebnego Powrotu” (18 marca 2012, godz. 16).

Dzień Ostateczny, Powtórne Przyjście Chrystusa w chwale, tak długo oczekiwane przez wierzących, zostanie bezpośrednio poprzedzone trzema dniami ciemności na ziemi.

Po Powtórnym Przyjściu Chrystusa, z którym będzie związany sąd nad wszystkim ludźmi, żywymi i umarłymi, nastanie Nowa Ziemia i Nowe Niebo. Zbawieni przez wieczność będą żyć z Bogiem w pełni miłości, radości i chwały, a potępieni na zawsze cierpieć z diabłem w piekle.

W orędziach znajdujemy wiele wskazań zarówno duchowych, jak i praktycznych przygotowujących nas na ten wielki Dzień Ostateczny – Pan Jezus chce, by tak wiele ludzi, jak to możliwe, osiągnęło zbawienie i uniknęło potępienia, wiecznego cierpienia.

„A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie»” (Łk 21, 28).

Książka „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa​”

PL-GU cover front

Nowa książka z serii Księgi Prawdy zatytułowana „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Wyczerpujący przewodnik na koniec czasów” została przetłumaczona na język polski i jest już dostępna dla polskiego czytelnika.

Medalik Zbawienia

Polecenie utworzenia i wybicia Medalika zostało przez Matkę Bożą przekazane Marii od Bożego Miłosierdzia w Orędziu z 18 lipca 2013 roku, godz. 19.14:

„Moje dziecko, proszę, daj ten Medalik do zaprojektowania i wykonania. Będę cię prowadziła na każdym kroku tej drogi, a potem musisz zadbać o to, żeby był on dostępny na całym świecie…”

Matka Boża przekazała w tym Orędziu także wygląd Medalika. Medalik Zbawienia niesie ze sobą wiele Łask duchowych i ma wielkie znaczenie w obecnych czasach. Zgodnie ze wspomnianym Orędziem, wszyscy, którzy otrzymują ten Medalik, powinni odmawiać Modlitwę Krucjaty 115. Medalik powinien zostać poświęcony przez kapłana.

 

Księga Prawdy została wspomniana w Piśmie Świętym

W Starym Testamencie w Księdze Daniela, rozdziały 10 i 12, oraz w Nowym Testamencie – w Księdze Apokalipsy św. Jana Apostoła.

Księga Prawdy i Misja Zbawienia

Jezus Chrystus w Orędziu z 24 sierpnia 2012 roku powiedział: „Moja szczerze umiłowana córko, chcę, abyś poprosiła Moich uczniów o rozpoczęcie od teraz codziennego odmawiania Moich Litanii „Jezus do ludzkości”. Te modlitwy przyniosą wielkie Łaski i zbawią wszystkich tych, których umieścicie w waszych szczególnych intencjach o zbawienie ich dusz”.

Całość Księgi Prawdy - pięć tomów

Księga Prawdy zawiera 1335 orędzi i jest opublikowana w pięciu tomach wraz z modlitewnikiem. Można ją zakupić w niemieckim sklepie internetowym z bezpośrednią wysyłką do Polski.

Polecane strony internetowe

Polecamy poczytać o Księdze Prawdy i związanych z nią zagadnieniach także na poniższych stronach:

Pieczęć Boga Żywego (PieczecBogaZywego.pl) – strona informacyjna o Pieczęci Boga Żywego

Jezus Do Ludzkosci (JezusDoLudzkosci.pl) – strona na temat objawień z orędziami, wszystkie orędzia chronologicznie w języku polskim w zakładce Orędzia

Nagrania na Youtube (Jesus to Mankind, playlista Polish) – nagrania oficjalnych konferencji i spotkań modlitewnych dot. Księgi Prawdy w języku polskim

vita aeterna (vita-aeterna.eu) – sklep internetowy w Niemczech, w ofercie są książkowe wydania Księgi Prawdy w języku polskim i innych językach europejskich, Medalik Zbawienia, Szkaplerz Pieczęci Boga Żywego oraz inne sakramentalia

Jezus do ludzkości FB (Polska strona na FB) – ogłoszenia dot. spotkań modlitewnych i kontakt z nami

Księga Prawdy_pl (Polskie konto na Telegramie) – ogłoszenia dot. spotkań modlitewnych

Paruzja info (Paruzja.info) – strona na temat objawień z orędziami, nagrania audio orędzi w języku polskim

Father of Love and Mercy (fatherofloveandmercy.wordpress.com) – angielskojęzyczny blog na temat orędzi, wszystkie orędzia w języku angielskim

Jesus To Mankind Global na Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCCFu7EWJ6olxqh-SI-tgU9g ) – oficjalny, globalny, kanał Misji Jezus do ludzkości na Youtube; nagrania konferencji w wielu językach, dostępna także polska playlista.

Jesus To Mankind Global Facebook (https://www.facebook.com/JTMGlobalnetwork/ ) – oficjalna, globalna, angielskojęzyczna strona Misji Jezus do ludzkości na Facebooku

The Remnant Army info (http://theremnantarmy.info) – informacje o orędziach w innych językach, Pieczęć Boga Żywego w wielu językach

 

Strona na facebooku

Subskrybuj kanał w Telegramie

Udostępnij w mediach społecznościowych