KSIĘGA PRAWDY

Dar od Boga dla ludzkości
przy końcu czasów

Jezus Chrystus:
„Księga Prawdy jest obecnie przedstawiana ludzkości, aby pomóc jej odkupić się w Moim Sercu”.

free html site creator
Mobirise

Księga Prawdy została wspomniana w Piśmie Świętym u proroka Daniela (Dn 10,21). Znajdujemy tutaj odniesienie do tej tajemniczej Księgi.

Archanioł Gabriel wyjaśnia Danielowi, że wszystko, co zostało mu objawione o przyszłości i końcu czasów, można znaleźć w Księdze Prawdy.

Danielowi zostało powiedziane, by zapieczętował Księgę, ponieważ jest ona przeznaczona na inny czas – właśnie na koniec czasów.

Treść Księgi Prawdy została objawiona także św. Janowi Ewangeliście, a on przekazał ją w Księdze Apokalipsy za pomocą symboli i proroctw, w tym Pieczęci.

Obecnie Jezus Chrystus, Baranek Boży, łamie Pieczęcie.

Księga Prawdy jest przekazywana jako Orędzia w objawieniach Marii od Bożego Miłosierdzia. 

„Powrócę na ziemię dokładnie w taki sposób, w jaki wstępowałem do Nieba. Przybędę na obłokach, w wielkiej Chwale, w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych z Nieba. Jak piękny i radosny będzie ten Dzień, w którym przybędę panować nad ziemią, zgodnie z Wolą Mojego Ojca. Żaden człowiek nie będzie miał jakichkolwiek wątpliwości, że to będę Ja. Ani nie będzie też miał żadnych wątpliwości co do swojej przyszłości.

To będzie ten Dzień, w którym przyjdę sądzić. Dokonam podziału Mojego ludu na tych, którzy Mnie kochają, i tych, którzy Mnie nienawidzą. Ci, którzy Mnie odrzucili i składali hołd wszystkim złym sprawom, zostaną wypędzeni w wieczny ogień piekielny. Pozostali przyjdą żyć ze Mną w Raju, razem ze zmartwychwstałymi sprawiedliwymi”.

Jezus Chrystus

Zbawiciel ludzkości

Księga Prawdy

Ksiega Prawdy .pl

Orędzia we wszystkich językach

The Remant Army .info