Modlitwy Krucjaty dla wszystkich ludzi dla przygotowania się na Ostrzeżenie

Modlitwa Krucjaty 1 – Mój dar dla Jezusa dla ratowania dusz (17.11.2011)

Moja umiłowana córko, zwróć się z prośbą do Moich dzieci, by od teraz odmawiały te Modlitwy, aż do Ostrzeżenia. Wzywam Moich wyznawców, aby każdego dnia odmawiali te Modlitwy, które będę ci dawał, by ratować dusze. To jest pierwsza Modlitwa (Jezus).

Mój najdroższy Jezu, Ty, Który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi w mój skromny sposób pomóc ratować Twoje cenne dusze. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Cię obrażają. Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, szukać miejsca przy Tobie w Twoim Królestwie. Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, bym pomógł Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz. O Najświętsze Serce Jezusa, przysięgam w każdym czasie moją wierność Twojej Najświętszej Woli. Amen.

Modlitwa Krucjaty 3 – Uwolnij świat od lęku (19.11.2011)

O Panie mój Jezu Chryste, błagam Cię, byś uwolnił świat od lęku, który odłącza dusze od Twojego kochającego Serca. Modlę się, aby ci, którzy podczas Ostrzeżenia doświadczą prawdziwego lęku, zatrzymali się i pozwolili Twojemu Miłosierdziu napełnić swoje dusze, tak aby jako wolni kochali Cię tak, jak powinni. Amen.

Modlitwa Krucjaty 4 – Zjednocz wszystkie rodziny (20.11.2011)

Zjednocz, Jezu, wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać Zbawienie Wieczne. Modlę się, by wszystkie rodziny pozostały razem w jedności z Tobą, Jezu, aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na ziemi. Amen.

Modlitwa Krucjaty 5 – Chwała Bogu Najwyższemu (21.11.2011)

O Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu za Twój drogocenny Dar Miłosierdzia dla całej ludzkości. Radujemy się i ofiarujemy Ci, najwspanialszy Królu, naszą cześć i uwielbienie za Twoje kochające i czułe Miłosierdzie. Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem i za ten Dar, który nam teraz przynosisz, padamy do Twoich Stóp w pokornym poddaniu. Prosimy, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi. Amen.

Modlitwa Krucjaty 6 – Modlitwa o powstrzymanie antychrysta (22.11.2011)

O Jezu, modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu powstrzymał antychrysta i jego nikczemną armię od wywoływania trwogi wśród Twoich dzieci oraz powodowania ich udręk. Modlimy się, by został powstrzymany i by Karząca Ręka została oddalona dzięki nawróceniu, jakie dokona się podczas Ostrzeżenia. Amen.

Modlitwa Krucjaty 7 – Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie (22.11.2011)

Jezu, proszę Cię najusilniej, byś przebaczył tym grzesznikom o ciemnych duszach, którzy odrzucą Światło Twojego Miłosierdzia. Przebacz im, Jezu, błagam Cię, abyś wybawił ich od grzechów, z których, jak sami to widzą, tak trudno im się uwolnić. Napełnij ich serca Promieniami Twojego Miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni. Amen.

Modlitwa Krucjaty 15 – Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia (19.12.2011)

O mój Ojcze Niebieski, czcimy Cię, głęboko doceniając Ofiarę, której dokonałeś, zsyłając na świat Zbawiciela. Ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radości i dziękczynieniu z pokorną wdzięcznością za Dar, który dajesz teraz Swoim dzieciom, Dar Bożego Miłosierdzia. O Boże Najwyższy, uczyń nas godnymi przyjęcia tego Wielkiego Miłosierdzia z wdzięcznością. Amen.

Modlitwa Krucjaty 16 – O przyjęcie Łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia (31.12.2011)

O mój Jezu, zachowaj mnie silnym podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Daj mi Łaski potrzebne do stania się małym w Twoich Oczach. Otwórz mi oczy na prawdę o Twojej obietnicy Zbawienia Wiecznego. Przebacz mi moje grzechy i okaż mi Swoją Miłość i Przyjacielską Dłoń. Przyjmij mnie w ramiona świętej rodziny, abyśmy mogli wszyscy ponownie stać się jedno. Kocham Cię, Jezu, i obiecuję od dnia dzisiejszego głosić Twoje święte Słowo bez lęku w sercu i z czystością duszy na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Krucjaty 17 – Modlitwa Matki Zbawienia za ciemne dusze (01.01.2012)

Módlcie się za te dusze, wzywam was. Mój Syn jest zdecydowany ratować najpierw te dusze. On potrzebuje więcej modlitwy, dzieci. Musicie błagać o Miłosierdzie dla tych zaciemnionych dusz. Moje dziecko, poproś Moje dzieci, aby ofiarowały tę Modlitwę Krucjaty Mnie, Matce Zbawienia.

O Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia i Pośredniczko Wszelkich Łask; Ty, która będziesz uczestniczyła w ratowaniu ludzkości od niegodziwości szatana, módl się za nami. Matko Zbawienia, módl się, aby wszystkie dusze mogły być zbawione i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który przychodzi raz jeszcze, by ratować ludzkość i dać nam szansę Zbawienia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Krucjaty 19 – Modlitwa za młodych ludzi (13.01.2012)

Ich nikczemność doprowadza Mojego Syna do płaczu, a Jego Rany się jątrzą. Ważne jest, aby tak wiele dusz, jak to możliwe, zostało wziętych w Ramiona Mojego Syna w Jego Bożym Miłosierdziu. Proszę, byś zwróciła się z prośbą, aby ta Modlitwa Krucjaty była odmawiana do Mnie, Matki Zbawienia, by ratować te biedne dzieci (Matka Zbawienia).

Matko Zbawienia, proszę Cię, abyś się modliła o Miłosierdzie dla młodych dusz, które są w strasznej ciemności, żeby rozpoznały Twojego umiłowanego Syna, kiedy przychodzi ratować całą ludzkość. Nie pozwól odpaść żadnej duszy. Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia. Modlę się, Matko, aby wszystkie były zbawione, i proszę Cię o okrycie tych dusz Twoim świętym płaszczem, aby zapewnić im ochronę przed oszustem, której potrzebują. Amen.

Modlitwa Krucjaty 29 – Chroń praktykowanie chrześcijaństwa (12.02.2012)

Jeszcze bardziej będą teraz pewni siebie i będą prześladować Mojego Syna poprzez cierpienie, które zadadzą Jego wyznawcom. Módlcie się mocno, dzieci, aby bronić swojej wiary i waszego prawa do publicznego oddawania czci Mojemu Synowi bez odczuwania wstydu. Proszę, módlcie się tą Modlitwą Krucjaty, aby chronić praktykowanie chrześcijaństwa (Matka Zbawienia).

O Panie mój Jezu Chryste, proszę Cię usilnie, abyś wylał Swojego Ducha Świętego na wszystkie Twoje dzieci. Błagam Cię, abyś przebaczył tym, którzy mają w swoich duszach nienawiść do Ciebie. Modlę się, aby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia i aby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły Ciebie czcić z godnością, by się wzniosły ponad wszelkie prześladowania. Proszę, napełnij wszystkie Twoje dzieci Darem Swojego Ducha, aby mogły powstać z odwagą i poprowadzić Twoją Armię do ostatecznej bitwy przeciw szatanowi, jego demonom oraz wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic. Amen.

Modlitwa Krucjaty 43 – Zbaw dusze podczas Ostrzeżenia (03.04.2012)

Potrzebne są teraz wasze modlitwy błagalne o zbawienie ich dusz. Musi to być waszym priorytetem teraz, podczas Wielkiego Tygodnia, bo gdy w Moje Święte Imię prosicie Mojego umiłowanego Ojca, aby zbawił tych grzeszników, wasze modlitwy zostaną wysłuchane (Wasz umiłowany Jezus Chrystus).

Boże Ojcze Wszechmogący, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, wspominając Jego Śmierć na Krzyżu dla wybawienia nas z naszych grzechów, błagam Cię, zbaw dusze, które same nie mogą się uratować i które podczas Ostrzeżenia mogą umrzeć w grzechu śmiertelnym.

W zadośćuczynieniu za cierpienia Twojego Syna umiłowanego usilnie Cię proszę, byś przebaczył tym, którzy nie są w stanie szukać Odkupienia, ponieważ nie będą żyli wystarczająco długo, aby poprosić Jezusa, Twojego Syna, o Miłosierdzie, by uwolnił ich z grzechu. Amen.

Modlitwa Krucjaty 55 – O przygotowanie się do Ostrzeżenia (21.05.2012)

Ignoruj szyderstwa, pogardzanie i wyśmiewanie ze strony tych, którzy starają się ciebie powstrzymać. Powstań i głoś Moje najświętsze Słowo za wszelką cenę. Ci, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię, a próbują cię poniżać, krzyżują Mnie. To nie ciebie dręczą, ale Mnie, swojego umiłowanego Zbawiciela. Ludzka opinia nie jest ważna. Jedyne, co się liczy, to te dusze, które pragnę zbawić (Wasz umiłowany Jezus).

O mój drogi Jezu, proszę, otwórz serca wszystkich dzieci Bożych na Dar Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Pomóż im przyjąć Twoje Boże Miłosierdzie z miłością i wdzięcznością. Uzdolnij je, aby stały się pokorne przed Tobą i błagały o przebaczenie swoich grzechów, aby mogły stać się częścią Twojego chwalebnego Królestwa. Amen.

Modlitwa Krucjaty 58 – Modlitwa na Krucjatę Nawrócenia (31.05.2012)

Nazwijcie ten miesiąc Miesiącem Krucjaty Nawrócenia i módlcie się jako jedno w grupach modlitewnych na świecie (Matka Zbawienia).

O drogi Jezu, wołam do Ciebie, abyś objął wszystkie dzieci Boże i okrył je Twoją Najdroższą Krwią. Niech każda kropla Twojej Krwi okryje każdą duszę, by osłaniać ją przed złym duchem. Otwórz serca wszystkich, zwłaszcza zatwardziałych dusz i tych, którzy Cię znają, ale są splamieni grzechem pychy, aby upadli i błagali o Światło Twojej Miłości, by napełniło ich dusze. Otwórz im oczy, by zobaczyli Prawdę, aby brzask Twojego Bożego Miłosierdzia rozlał się na nich, by zostali ogarnięci Promieniami Twojego Miłosierdzia. Nawróć wszystkie dusze poprzez Łaski, o które Cię teraz proszę, drogi Jezu (podaj własną intencję). Błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Ci ten dar postu, przez jeden dzień w każdym tygodniu [przez ten miesiąc czerwiec], na przebłaganie za wszystkie grzechy. Amen.

Modlitwa Krucjaty 60 – Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia (14.06.2012)

Ja, twój umiłowany Jezus, pragnę, abyś ty, Moja szczerze umiłowana córko, poprosiła wszystkich Moich wyznawców o wysłuchanie Moich poleceń. Spójrzcie na każdego członka swojej własnej rodziny, tych pośród was, którzy nie przestrzegają Mojego Nauczania. Popatrzcie wokół siebie na te dusze, które są dla Mnie zagubione i otwarcie Mnie odrzucają. Dlatego proszę, abyście w tym czasie mocno się za nich modlili. Musicie błagać o Miłosierdzie dla ich dusz. Wasze modlitwy i ofiary mogą ich ocalić od straszliwego cierpienia podczas oczyszczenia przy Ostrzeżeniu. Ostrzeżenie, choć nie należy się go lękać i musi zostać przyjęte jako Mój szczególny Dar, spowoduje ból u tych, którzy nie będą w stanie Łaski. 

Przygotujcie swoje dusze wcześniej, bo dla zdrowych dusz Ostrzeżenie będzie wydarzeniem radosnym. Nie będą cierpieć, bo będą w stanie Łaski, zwłaszcza jeśli regularnie korzystają z sakramentu spowiedzi. Ich siła pomoże tym, którzy muszą przejść przez ból czyśćca po Ostrzeżeniu. Pomóżcie tym, którzy nie będą słuchać, poprzez codzienne odmawianie Mojej Koronki do Bożego Miłosierdzia. Złóżcie Mi, waszemu Jezusowi, ofiarę jako wynagrodzenie za grzechy waszych rodzin. Okażę Miłosierdzie każdemu, kto uzna czarny stan swojej duszy, kiedy podczas Ostrzeżenia zostaną mu ukazane jego grzechy. Przebaczę tylko tym z prawdziwą pokorą i czystym sercem. Ci, którzy Mnie opuścili, w tym dzieci, rozpaczliwie potrzebują waszych modlitw (Wasz Jezus).

O drogi, słodki Jezu, błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny (wymień je tutaj).Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje doświadczenia i moje modlitwy, aby uchronić ich dusze od ducha ciemności. Niech żadne z nich, Twoich dzieci, nie zaprze się Ciebie ani nie odrzuci Twojej Ręki Miłosierdzia. Otwórz ich serca, by się splotły z Twoim Najświętszym Sercem, tak aby mogły szukać przebaczenia, koniecznego, by uchronić się od ognia piekielnego. Daj im szansę na zadośćuczynienie, tak aby mogły się nawrócić dzięki Promieniom Twojego Bożego Miłosierdzia. Amen.

Modlitwa Krucjaty 65 – Za tych w grzechu śmiertelnym (09.07.2012)

Teraz przekazuję wam również szczególną Modlitwę, abyście ją odmawiali za te biedne dusze, które mogą umrzeć w szoku podczas Ostrzeżenia, a które mogą być w grzechu śmiertelnym (Wasz Jezus).

O drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości, przez Twoje Boże Miłosierdzie błagam o łaskawość dla tych wszystkich biednych dusz w grzechu, które mogą być zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia. Przebacz im ich grzechy. Przez wzgląd na Twoją Mękę, błagam Cię o udzielenie mi tej szczególnej Łaski przebłagania za ich grzechy. Ofiaruję się Tobie z umysłem, ciałem i duszą za pokutę, by uratować ich dusze i przynieść im Życie Wieczne. Amen.

Modlitwa Krucjaty 67 – Chroń moje dzieci przed królem kłamstw (17.07.2012)

Proszę, nalegam, abyście pomogli Mi uratować ich młode dusze. Przyprowadźcie ich do Mnie. Nigdy ich nie zmuszajcie. Zamiast tego poświęćcie Mi dzieci poprzez tę Modlitwę (Wasz Jezus).

Proszę, drogi Jezu, błagam Cię, chroń moje dzieci przed królem kłamstw. Poświęcam te dzieci (wymień je tutaj) Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę, abyś przez okrycie ich Twoją Najdroższą Krwią oświecił ich dusze i bezpiecznie wziął je w Swoje kochające Ramiona, aby mogły być chronione przed wszelką krzywdą. Proszę, byś otworzył ich serca i podczas Oświecenia Sumień napełnił ich dusze Swoim Duchem Świętym, aby zostały oczyszczone z każdej nieprawości. Amen.

Modlitwa Krucjaty 115 – O Dar nawrócenia (18.07.2013)

Miecze Zbawienia będą miały dwojaki cel. Pierwszy Miecz zabije bestię, a Ja otrzymałam władzę, aby tego dokonać w Dniu Ostatecznym. Drugi Miecz przeniknie serca najbardziej zatwardziałych grzeszników i właśnie dzięki temu Mieczowi ich dusze zostaną uratowane (Matka Zbawienia).

O Matko Zbawienia, okryj moją duszę Swoimi Łzami Zbawienia. Uwolnij mnie od wątpliwości. Podnieś moje serce, abym odczuwał Obecność Twojego Syna. Przynieś mi pokój i ukojenie. Módl się, abym się szczerze nawrócił. Pomóż mi zaakceptować prawdę i otwórz moje serce na przyjęcie Miłosierdzia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa Krucjaty 118 – Za zagubione pokolenie młodych dusz (02.09.2013)

Pamiętajcie, ci chrześcijanie wśród was, którzy są karmieni Słowem Bożym od czasu, gdy byli małymi dziećmi, są błogosławieni. W związku z tym macie obowiązek modlić się za to utracone pokolenie. Bardzo was proszę, módlcie się za te młode dusze tą Modlitwą Krucjaty (Wasz Jezus).

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla zagubionego pokolenia młodych dusz. Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia. Tych, którzy Cię znają, ale Cię lekceważą, przyciągnij z powrotem do Twojego Miłosierdzia. Proszę, daj im wkrótce dowód Twojego Istnienia i skieruj ich do tych, którzy mogą im pomóc i poprowadzić ku Prawdzie. Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą. Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, bo nie odczuwają Twojej Obecności. Błagam Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w Swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Krucjaty 127 – O ratowanie duszy mojej i moich najbliższych (18.11.2013)

Teraz jest czas, aby przypomnieć sobie o wszystkim, czego was uczyłem. Teraz jest czas, aby rozważać dziesięć przykazań i zapytać samych siebie, czy naprawdę według nich przeżyłem swoje życie. Bądźcie uczciwi wobec samych siebie, bo jeśli nie, to – tak czy inaczej – zobaczycie, jak zasmucacie Mnie swoim życiem. Ale pozwólcie Mi was pocieszyć. Przychodzę tylko jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę was straszyć, bo naprawdę kocham każdego z was, bez względu na to, co zrobiliście, ale Moja cierpliwość się skończy. Tylko ci, którzy zaakceptują, jak ich grzechy przeciwko Bogu są ciężkie, mogą być ogarnięci Moim Bożym Miłosierdziem. Ci, którzy Mnie odrzucają, będą mieli mało czasu, aby się odkupić, ponieważ oddzielę owce od kozłów. Jedna strona pójdzie ze Mną. Druga strona będzie pozostawiona i wtedy każde stworzenie pozna Nowy Początek. Tylko ci, którzy Mnie kochają, otrzymają Życie Wieczne.

Słuchajcie teraz Mojego wezwania, bo robię to, aby sprawić, żeby tak wielu z was, jak to możliwe, zostało dobrze przygotowanych przed tym Dniem Ostrzeżenia (Wasz Jezus).

O Jezu, przygotuj mnie, abym mógł stanąć przed Tobą bez wstydu. Pomóż mi i moim najbliższym (wymień ich tutaj…) być gotowymi wyznać wszystkie nasze złe czyny. Uznać nasze wady. Prosić o przebaczenie wszystkich grzechów. Okazać miłość tym, których skrzywdziliśmy. Błagać o Miłosierdzie dla zbawienia. Ukorzyć się przed Tobą, aby w Dniu wielkiego Oświecenia sumienie moje i sumienia (wymień tutaj te osoby…) były czyste i abyś napełnił nasze dusze Swoim Bożym Miłosierdziem. Amen.

Modlitwa Krucjaty 131 – Modlitwa o Miłosierdzie (28.12.2013)

Moje dziecko, Mój Syn polecił Mi przynieść światu to ważne Orędzie. On pragnie, aby wszyscy mający rodziny i przyjaciół, którzy odrzucają Boga i zapierają się Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, koniecznie się dowiedzieli, że obsypie On ich Swoimi Łaskami, gdy będziecie odmawiali za nich tę szczególną Modlitwę Krucjaty. Kiedy będziecie odmawiali tę Modlitwę, On okaże każdemu z nich wielkie współczucie i odkupi ich oraz odciągnie znad krawędzi rozpaczy (Matka Zbawienia).

O moja droga Matko Zbawienia, proszę, zwróć się z prośbą do Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby udzielił Miłosierdzia (wymień tutaj imiona…) podczas Ostrzeżenia i ponownie w Dniu Ostatecznym, zanim staną oni przed Twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został zbawiony i cieszył się owocami Życia Wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do Swojego Syna, aby została im ukazana Jego Obecność i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.

Modlitwa Krucjaty 150 – O uratowanie dusz niewierzących (16.05.2014)

Dziś, gdy rozmawiam z wami przed tym wielkim Dniem, pragnę, abyście przyprowadzali do Mnie dusze niewierzących. Musicie to czynić poprzez modlitwę i odmawianie tej Modlitwy Krucjaty (Wasz Jezus).

Drogi Jezu, proszę Cię, abyś uratował tych wszystkich, którzy nie z własnej winy odrzucają uznanie Ciebie. Ofiaruję Ci moje cierpienie, by przyprowadzić Ci dusze tych, którzy Cię odrzucają, a także dla Twojego Miłosierdzia, które wylejesz na cały świat. Zmiłuj się nad ich duszami. Zabierz ich do Swojego niebiańskiego Schronienia i przebacz im ich grzechy. Amen.

Fragment rozdziału pochodzi z książki „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Chrystusa”

Zobacz podstawowe informacje o książce „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa”, cały spis treści, a książkę można nabyć w sklepie ELGIDO.com.


Nagranie spotkania modlitewnego Krucjata Modlitwy o zbawienie dusz, na podstawie Księgi Prawdy

Udostępnij w mediach społecznościowych