O modlitewniku

Modlitwy zawarte w tej książce nie pochodzą od człowieka. Ukazują Niebiański Plan Boga wobec umierającego świata – tak jak został on przekazany w serii prywatnych lokucji i jest zawarty w Księdze Prawdy – dotyczący tego wszystkiego, co nastąpi przed Powtórnym Przyjściem Jezusa Chrystusa.

Podobnie za dni, w których narodził się Jezus, Bóg posłał swojego proroka Jana Chrzciciela, aby „prostował drogę Pańską” i przestrzegł naród Izraela, że proroctwa Izajasza dotyczące Mesjasza wkrótce się wypełnią. Orędzie Jana miało ostrzec ludzi, aby się przygotowali na przyjście Mesjasza poprzez pokutę i duchowe oczyszczenie. 

Dzisiaj otrzymujemy to samo Orędzie, tylko że tym razem Mesjasz wkrótce powróci i musimy być duchowo przygotowani, aby go powitać. W przeciwnym wypadku zostaniemy zaskoczeni i spostrzeżemy, że stoimy przed Bogiem w śmiertelnym zawstydzeniu, z naszymi grzechami w pełni odsłoniętymi, w szoku, którego nie można sobie całkowicie wyobrazić ani pojąć.

Boży prorocy byli w historii odrzucani, a przykładem odrzucenia może być także jedyny Syn Boga, Który został ukrzyżowany przez tych samych ludzi, których przyszedł zbawić. Moglibyśmy przypuszczać, że dzisiaj Ci, którzy przekazują Boże Orędzia, a w rzeczywistości sam Bóg, mogą nie zostać przyjęci inaczej niż za dni Jana Chrzciciela. A jednak jest naszym obowiązkiem słuchać uważnie tych głosów „wołających na pustyni”, nawołujących nas, byśmy porzucili wszystko, co jest grzeszne, i powrócili do naszego Stwórcy z otwartymi sercami, ochoczymi na przyjęcie Bożego przebaczenia i Jego Łaski.

Odrzucanie takich Orędzi lub Modlitw ot tak sobie naraża nas na to samo niebezpieczeństwo co tych, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, a następnie Syna Bożego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa.

Dzięki przyjęciu Bożej Prawdy i podążaniu za nią, gdziekolwiek nas ona prowadzi, możemy, tak jak rodziny Noego i Lota, zostać oszczędzeni wobec nadchodzącej Kary, której będzie podlegał ten szydzący i zeświecczały świat.

Czas ucieka, a Jezus wyciąga do nas Rękę do pojednania, tak aby żadna dusza nie została zgubiona. Niezależnie od tego, jak daleko odeszliśmy od Jezusa, poprzez przyjęcie Jego Miłosierdzia i pozwolenie Mu na wejście do naszych serc możemy jeszcze zaznać radości bycia pojednanym z naszym Stwórcą, wkraczając do wiecznego Królestwa Bożego.

Gdy otrzymujecie Modlitwy zebrane w tej książce, musicie otworzyć swoje serce i modlić się, aby Duch Święty mówił do was, oświecał wasze serce i dusze i udzielał łaski rozeznania źródła zawartych tutaj słów.

Wszystkie Orędzia zawarte w tomach Księgi Prawdy są dostępne w dobrych księgarniach angielskojęzycznych w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.


Nagranie spotkania modlitewnego Krucjata Modlitwy o uzdrowienie i ochronę, na podstawie Księgi Prawdy

Udostępnij w mediach społecznościowych